Všeobecné obchodní podmínky
Verze 02 ze dne 07.10.2023

(dále jen „VOP“)

Mgr. Ing. Denisa Lobová, IČ 14411601, sídlem Legerova 1820/39, 120 00 Praha-Vinohrady.

Telefon: +420 608 639 449
Web: denisa-lobova.cz
Email: koucka@denisa-lobova.cz
ID datové schránky: s3ewnd8

(dále jen „Koučka“)

Tyto VOP upravují právní vztahy mezi stranami i) smlouvy o koupi fyzických produktů i ii) smlouvy o poskytování digitálního obsahu a iii) smlouvy o poskytování koučovacích a mentoringových služeb (dále společně jen „Smlouva“), kdy na straně poskytovatele vystupuje Koučka a na straně odběratele spotřebitel, podnikatel nebo nepodnikatel (dále jen „Klient“). V případě, že nejste spotřebitelem, ustanovení §2389a až § 2389u zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), se nepoužijí a práva a povinnosti se řídí jednotně těmito VOP, ledaže je v těchto VOP uvedeno jinak.

Tyto VOP jsou trvale zveřejněné na webových stránkách Koučky a Koučka je mimo jiné zasílá svým Klientům formou odkazu prostřednictvím emailu.

1. DEFINICE POJMŮ A POSTAVENÍ KOUČKY A KLIENTA

 1. Koučink zahrnuje koučovací a mentoringové služby. Jedná se o rovnocenný rozhovor Koučky s Klientem s cílem nalézt řešení na Klientovu situaci (dále jen “Koučink”), který se realizuje formou jednotlivých na sebe navazujících setkání (dále jen „Koučovací setkání“).
 2. Koučka je odborníkem na koučovací postup, techniky a obecně platné návody a doporučení týkající se seberozvoje.
 3. Klient zodpovídá za obsah setkání, výsledná řešení a rozhodnutí, která na jeho základě ve svém životě učiní.
 4. Webem se rozumí webové stránky Koučky pod doménou denisa-lobova.cz (dále jen “Web”).
 5. SimpleShop se rozumí eshopové, platební a objednávkové rozhraní sloužící k prodeji produktů Koučky a dostupné na Webu Koučky poskytované třetí stranou společností Redbit s.r.o., se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, IČO 24197190, odkaz na web: www.simpleshop.cz (dále jen „SimpleShop“).  SimpleShop poskytuje zabezpečenou technologii přijímání objednávek, plateb a rychlých online převodů. Koučka neodpovídá za funkčnost a podmínky SimpleShop, v případě dotazů se Klient může obrátit přímo na info@simpleshop.cz.
 6. Sociálními sítěmi se rozumí zejména Instagram, Facebook, Pinterest a LinkedIn profil Koučky (dále jen společně “Sociální sítě”).
 7. Digitálními produkty se rozumí digitální obsah Koučky, zejména elektronické knihy, emailové výzvy, webináře, online kurzy formou videozáznamů nebo živých událostí, a to nabízené za úplatu nebo zdarma za poskytnutí osobních údajů (dále jen „Digitální produkt“).
 8. Fyzickými produkty se rozumí hmotné produkty Koučky, zejména výtisky knih, karty nebo marketingové předměty (dále jen „Fyzický produkt“).
 9. Produkty se rozumí společně Digitální i Fyzické produkty Koučky (dále jen „Produkty“).
 10. Online programem se rozumí kombinace Produktů a Koučinku (dále jen „Program“). Není-li v těchto VOP stanoveno jinak to, co se uvádí o uzavření Smlouvy o Koučinku, platí i pro Koupi Produktů poskytovaných v rámci Programu, ve zbytku Smlouvy se pro Produkty v rámci Programu použijí ustanovení o Produktech, pro Koučink v rámci Programu ustanovení o Koučinku.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ O SMLOUVÁCH

 1. Koučka prezentuje své Produkty a Koučink včetně veškerých důležitých informací na svém Webu a Sociálních sítích. Tato prezentace má nezávazný charakter, Koučka tudíž není povinna uzavřít Smlouvu, ustanovení 1732 odst. 2. občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Jakékoliv reference či hodnocení (společně dále jen „reference“) Produktů, Koučinku nebo Koučky, které jsou uvedeny na Webu či na Sociálních sítích, jsou ověřovány a pochází od skutečného Klienta. Koučka má přehled o svých Klientech a v případě pochybností nahlédne do evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která referenci poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn a/nebo Koučink poskytnut. Koučka uvádí reference na základě svého výběru. 
 3. V zájmu Koučky i Klienta je, aby Produkty i Koučink měly pro Klienta přínos a přispěly k jeho posunu v definované oblasti. Produkty jsou vytvořeny a Koučink je poskytován s využitím znalostí, zkušeností a praxe Koučky. Jedná se o obecně platné návody a doporučení a záleží jen na Klientovi, jak je v praxi použije a jakou péči a úsilí bude věnovat uvádění těchto informací do praxe. Koučka se nezavazuje k výsledku a změně v Klientově životě. 
 4. Klient využívá Produkty i Koučink na vlastní riziko, Koučka nenese odpovědnost za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu, která by v jejich souvislosti Klientovi vznikla. Koučka neodpovídá za to, jakých konkrétních výsledků na základě Produktů a/nebo Koučinku Klient dosáhne, neboť ty jsou výsledkem jeho celkové práce v oblasti seberozvoje.
 5. Klient bere na vědomí, že Produkty a Koučink jsou určené osobám, které netrpí duševní nebo mentální poruchou, těžšími emočními stavy nebo sníženou schopností za sebe volně rozhodovat, neboť podporují osobní a profesní růst Klienta. Smlouvou nedochází k poskytování psychoterapeutické nebo jakékoli zdravotní péče.  
 6. Koučka a Klient uzavírají veškeré Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si každá smluvní strana hradí sama za sebe.
 7. Cena Produktů a Koučinku, stejně jako délka spolupráce v rámci Koučinku, je platná tak, jak je uvedená na Webu a u Produktu v objednávkovém formuláři SimpleShop nebo v emailu potvrzujícím objednávku. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu může být Uživateli navýšena pouze v případě platby Ceny formou splátek (viz níže). Případné slevy z ceny Produktů nelze vzájemně kombinovat. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, Koučka není povinna Klientovi za takovou zjevně chybnou cenu Produkt (ani Koučink) dodat. V případě, že by již došlo ze strany Klienta k úhradě této zjevně chybné ceny, je Koučka oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Klientovi do 14 dnů vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky Klientem a jejím potvrzením ze strany Koučky, platí cena uvedená na Webu v okamžiku odeslání objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 8. Cenu Produktů a Koučinku lze uhradit výhradně bankovním převodem na účet Koučky.

  3. SMLOUVA O KOUPI PRODUKTŮ

  1. Objednávka Produktů probíhá přes SimpleShop vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Součástí objednávkového formuláře je souhlas Klienta s těmito VOP. Bez souhlasu s těmito VOP nelze Smlouvu uzavřít. Před odesláním objednávkového formuláře může Klient zkontrolovat a změnit vyplněné osobní údaje. Koučka spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Klient učiní objednávku zavazující k platbě a tím také návrh na uzavření Smlouvy o koupi Produktů kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“.
  2. O přijetí objednávky učiněné odesláním objednávkového formuláře Koučka Klienta informuje e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu vyplněnou při objednávce.
  3. Smlouva o koupi Produktů je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky na Klientův e-mail. Součástí potvrzovacího e-mailu je i odkaz na tyto VOP, Zásady ochrany osobních údajů a odkaz na objednávku k uhrazení převodem na bankovní účet Koučky se splatností 7 dní. Cena je zaplacena až v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Koučky.
  4.  Ke zpřístupnění Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení ceny, a v případě rozložení platby na splátky nejdříve po zaplacení první splátky. 
  5. Koučka o připsání částky na účet pošle do 5 dnů potvrzovací e-mail a odkaz na okamžité stažení či otevření Digitálního produktu, je-li to možné, nebo informace o dodání ostatních Produktů (např. dodací lhůta a způsob dopravy u Fyzického produktu nebo datum uskutečnění a přihlašovací údaje na webinář či online školení).
  6. Dodání Fyzického produktu je možné pouze v rámci České republiky s předpokládanou dobou dodání do 14 dní od zaplacení kupní ceny převodem na bankovní účet Koučky.
  7. Jsou-li zásoby Fyzického produktu vyčerpány nebo není-li Koučka schopna Fyzický produkt dodat dle předchozího odstavce, Koučka bez zbytečného odkladu kontaktuje Klienta e-mailem a navrhne mu další postup.
  8. Nebezpečí škody na Fyzickém produktu a zároveň i vlastnické právo přechází na Klienta okamžikem převzetí produktu od dopravce, případně přímo od Koučky či jí pověřené osoby.
  9. Klient má právo do od Smlouvy o koupi Produktů bez udání důvodů odstoupit elektronicky emailem nebo datovou zprávou do datové schránky nebo listinně poštou ve lhůtě 14 dní od převzetí Produktu. Z odstoupení musí být patrné, o jakého Klienta a Smlouvu se jedná. Klient je povinen Fyzický produkt v původním stavu poslat Koučce na její adresu ve lhůtě 14 dní od doručení odstoupení dle předchozí věty. Kupní cenu a náklady na nejlevnější dopravu Koučka vrátí nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení u Digitálního produktu (s výjimkou následujícího odstavce) či doručení Fyzického produktu převodem na bankovní účet Klienta.
  10. Právo na odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce nelze uplatnit u Smluv o poskytnutí Digitálních produktů, které nejsou dodávány na hmotném nosiči, tehdy, kdy došlo k plnění s předchozím výslovným souhlasem Klienta ihned po uzavření Smlouvy, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

   4. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRODUKTŮ ZDARMA

   1. Produkt může být i bezúplatný – zdarma, kdy namísto ceny Klient poskytuje Koučce své osobní údaje.
   2. Smlouva vzniká okamžikem, kdy Klient zadá své osobní údaje, zejména e-mailovou adresu, do formuláře na Webu v sekci ZDARMA a klikne na tlačítko “Chci si stáhnout průvodce Kýbl stresu”.
   3. Produkt zdarma je Klientovi zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, emailem zaslaným na jeho e-mailovou adresu.

   5. SMLOUVA O KOUČINKU

   1. Klient i Koučka mají právo domluvit si úvodní schůzku v délce 30 minut zdarma (dále jen „Úvodní schůzka“), která probíhá po domluvě online prostřednictvím nástrojů na dálkovou komunikaci. Úvodní schůzka má nezávazný charakter a žádná ze smluvních stran není povinna úplatnou Smlouvu o Koučinku uzavřít.
   2. Pokud obě smluvní strany projeví během Úvodní schůzky nebo po ní zájem spolupráci zahájit a Klient si ústně či písemně objedná Koučink, Koučka pošle elektronicky Klientovi potvrzení objednávky spolu s těmito VOP, Zásadami ochrany osobních údajů a s fakturou k uhrazení Koučinku či Programu převodem na bankovní účet se splatností 7 dní, nejpozději ale v den prvního domluveného Koučinku.
   3. Smlouva o Koučinku vzniká okamžikem elektronického potvrzení objednávky ze strany Koučky. Klient uhrazením faktury dává najevo, že si tyto VOP přečetl a že s nimi souhlasí.
   4. Pokud Klient cenu Koučinku neuhradí nejpozději do 3 pracovních dnů po uskutečněném prvním Koučovacím setkání, má Koučka právo spolupráci okamžitě ukončit.
   5. Pokud je součástí Programu i Produkt, zpřístupní Koučka Digitální produkt emailem nejpozději do 5 dnů od uhrazení ceny Programu, případně předá Fyzický produkt na nejbližším osobním Koučovacím setkání.
   6. Klient má právo během 14 dní od vzniku Smlouvy od Smlouvy (její nedodané části) bez udání důvodů odstoupit, a to elektronicky emailem nebo datovou zprávou do datové schránky nebo listinně poštou. Koučka se v takovém případě zavazuje uhrazenou částku za nevyužitá Koučovací setkání Klientovi vrátit do 14 dnů převodem na jeho bankovní účet.
   7. Délka spolupráce i cena poskytování Koučinku může být s Klientem stanovena vzájemnou dohodnou odlišně než, jak je aktuálně uvedeno na Webu.

   6. PLATBA NA SPLÁTKY

   1. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu nebo Služby uvedena, může Klient zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny tak, jak je uvedeno na Webu.
   2. V případě platby Ceny na splátky se Klient zavazuje zaplaatit všechny splátky.
   3. V případě prodlení s úhradou splátky je Koučka oprávněna přerušit poskytování služby Klientovi nebo Produkt znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost Klienta zaplatit všechny splátky. Rovněž je Koučka v takovém případě oprávněn Klientovi oznámením zaslaným na jeho e-mail uvedený v Objednávce celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou. Koučka je v takovém případě oprávněna rovněž odstoupit od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nevzniká Koučce povinnost vrátit Klientovi splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.

   7. PRÁVA A POVINNOSTI BĚHEM TRVÁNÍ SMLOUVY O KOUČINKU

   1. Koučink probíhá v předem dohodnutých termínech formou osobního setkání či online video hovoru.
   2. Koučka je povinna přijít připravena a včas na předem domluvené Koučovací setkání a být Klientovi po celou dobu plně k dispozici. Klient je povinen dostavit se na předem dohodnuté Koučovací setkání včas a poskytovat Koučce součinnost. Přijde-li Klient pozdě nebo odejde-li dříve, nemá nárok na vrácení poměrné částky.
   3. Klient i Koučka se zavazují dodržovat délku Koučovacího setkání. Pokud Klient i přes opakovanou výzvu Koučky setkání prodlužuje, má Koučka právo spolupráci okamžitě ukončit a cenu za předplacená, ale nevyčerpaná Koučovací setkání Klientovi vrátit.
   4. Koučka i Klient mohou v případě potřeby žádat o změnu termínu Koučovacího setkání. Požadavek na změnu termínu je však nutné zaslat druhé straně (telefonicky, emailem či smskou) minimálně 24 hodin předem. Není-li na tento požadavek druhou stranou reagováno, považuje se termín Koučovacího setkání za nezměněný.
   5. V případě zrušení Koučovacího setkání méně než 24 hodin dopředu ze strany Klienta, považuje se takto zrušené Koučovací setkání za uskutečněné a Klient je povinen uhradit plnou cenu zrušeného Koučovacího setkání. Nárok na proplacení takto zrušeného Koučovacího setkání vzniká tedy Koučce bez dalšího.
   6. V případě zrušení Koučovacího setkání méně než 24 hodin dopředu ze strany Koučky, má Klient právo na náhradu zrušeného setkání.
   7. Zruší-li Klient setkání s Koučkou opakovaně, a to třikrát a více, považuje se Koučovací setkání za uskutečněné a Klient je povinen uhradit plnou cenu zrušeného Koučovacího setkání. Nárok na proplacení takto zrušeného Koučovacího setkání vzniká Koučce bez dalšího

    1. Koučka se zavazuje komunikovat s Klientem, jakou formu podpory v rámci Koučovacího setkání poskytuje, zda koučování či mentoring. Koučka na základě svých zkušeností navrhuje, která forma bude pro Klienta vhodnější.
    2. Klient bere na vědomí, že je zodpovědný za obsah Koučovacího setkání. Koučovací setkání může být osobně, mentálně i emocionálně náročné a mohou nastat situace, při nichž ucítí určité vypětí. Proto se zavazuje plánovat Koučovací setkání tehdy, kdy se cítí být v dobrém fyzickém, psychickém a emočním stavu.
    3. Před začátkem spolupráce nebo na nejpozději na nejbližším Koučovacím setkání poté, co taková situace nastane, se Klient zavazuje Koučce sdělit, zda se právě nachází v psychoterapeutické, psychiatrické či obdobné péči. Klient prohlašuje, že vhodnost Koučinku prodiskutoval se svým psychoterapeutem či ošetřujícím lékařem, a na základě jejich doporučení se s Koučkou dohodnou na společném postupu.
    4. V případě, kdy Koučka usoudí, že Koučink není pro Klienta přínosný nebo by mu lépe pomohl jiný odborník, probere svůj pohled s Klientem.
    5. V případě, kdy Klient není spokojený s průběhem Koučovacího setkání, kontaktuje neprodleně Koučku, nejpozději však během příštího dohodnutého Koučovacího setkání, a domluví se na společném postupu.Za specifických okolností a je-li k tomu Klient oprávněn,  může mít Klient nárok na doplňující Koučovací setkání, je-li to účelné, na slevu ze sjednané ceny anebo může spolupráci ukončit.
    6. V případě, kdy má Koučka výhrady vůči chování Klienta během Koučovacího setkání (např. má-li Klient nepřiměřené narážky na osobu Koučky), Klienta na to upozorní a vyzve k nápravě. V případě nerespektování výzvy, má Koučka právo Spolupráci okamžitě ukončit bez nároku na vrácení již uhrazené částky za nevyužitá Koučovací setkání.
    7. Ukončení spolupráce může mj. proběhnout buď na základě porušení některé ze zde uvedených podmínek, nebo na základě vzájemné dohody. Ukončení může proběhnout ústně, elektronicky či listinně. V případě ukončení spolupráce se Klient zavazuje zaplatit již uskutečněná Koučovací setkání. S výjimkou předchozího odstavce, se Koučka zavazuje vrátit cenu za neuskutečněná, ale již zaplacená Koučovací setkání, a to nejpozději 14 dnů od ukončení spolupráce.

    8. MLČENLIVOST, STŘET ZÁJMŮ A PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

    1. Koučka prohlašuje, že poskytuje Koučink v souladu s etickým kodexem a standardy ICF, zejména se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se od Klienta během setkání dozví, pokud se nedohodnou jinak (např. v případě odsouhlasení reference na Web a Sociální sítě). Koučka může sdílet svou zkušenost z Koučinku (např. formou videí či článků), ale pouze tak, aby nebylo zřejmé, koho se to týká.
    2. Klient se rovněž zavazuje k povinnosti mlčenlivosti o všem, co se během Koučinku o Koučce či jejím Koučovacím přístupu dozví. Není zejména oprávněn si Koučovací setkání nahrávat, předávat osobní informace, zkušenosti Koučky a techniky dalším osobám.
    3. Povinnost mlčenlivost platí jak po dobu celého trvání spolupráce mezi Koučkou a Klientem, tak i po jejím skončení.
    4. Pokud Koučka zjistí, že by poskytování Koučinku mohlo být ve střetu zájmu, tj. její Klienti mají mezi sebou blízký vztah, je povinna o tom informovat Klienty ovlivněné střetem zájmů a dohodnout se na společném postupu. Tím může být ukončení i pokračování v Koučinku jednoho či obou Klientů.
    5. Produkty jsou duševním vlastnictvím, zejm. autorským dílem. Koučka Produkty zpřístupňuje Klientovi pro jeho osobní potřebu. Produkty (ani jakoukoli jejich část), ať už v původní či změněné podobě, není možné bez předchozího výslovného písemného souhlasu Koučky dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám ani komerčně využít.
    6. V případě, že Klient autorská práva poruší, je Koučka oprávněna Klientovi znepřístupnit digitální obsah Produktu a/nebo požadovat náhradu škody, která jí v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné zejména podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

    9. PRÁVA SPOTŘEBITELŮ, REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

    1. Koučka odpovídá Klientovi za to, že Produkt nemá při převzetí právní ani faktické vady.
    2. Po zpřístupnění Produktu si Klient co nejdříve zkontroluje funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje Koučku, aby mohla být provedena náprava. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.
    3. Koučka se dále vůči Klientovi-spotřebiteli zavazuje, že Fyzický produkt bude po dobu 24 měsíců od jeho převzetí způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
    4. Nároky z práv z vadného plnění je Klient – spotřebitel povinen uplatnit u Koučky v době co možná nejkratší, nejpozději však v době 2 let od převzetí Produktu.
    5. Reklamaci Produktu uplatní Klient ideálně e-mailem na koucka@denisa-lobova.cz. Uplatnění reklamace musí obsahovat označení objednávky, popis vady Produktu a volbu nároku. Koučka bez zbytečného odkladu kontaktuje Klienta za účelem rychlého vyřízení jeho reklamace a vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění. Vrácení zaplacené ceny či její části Koučka provede do 14 dnů od vyřízení oprávněné reklamace.
    6. Klient má nárok na bezplatné odstranění vady Produktu, jde-li o vadu odstranitelnou a není-li to neúměrné. Je-li vada neodstranitelná nebo se odstranitelná vada vyskytuje opakovaně, nebo jejich větší počet, kvůli nimž nelze Produkt řádně užívat, má Klient nárok na dodání nového Produktu nebo odstoupit od Smlouvy, případně žádat slevu z kupní ceny.
    7. Reklamace Produktu se nevztahuje na vady a sníženou jakost Produktu způsobené jeho obvyklým opotřebením, neodborným nebo nepřiměřeným použitím a zacházením, užíváním k jiným účelům, než ke kterým je určen, nedostatečným či nefunkčním hardwarovýcm či softwarovým vybavením na straně Klienta či na vady, o kterých Klient věděl při uzavírání Smlouvy, nebo které sám způsobil. Koučka dále nenese odpovědnost za vady způsobené užíváním v rozporu s běžnými obecně známými pravidly či jejím doporučením.
    8. Má-li Klient k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Koučky nějakou stížnost, může ji kontaktovat na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto VOP.
    9. Případné spotřebitelské spory, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz.či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí.

    10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Koučky a Klienta, které ze Smlouvy vyplývají.
    2. Tyto VOP jsou pro smluvní strany účinné ve znění uvedeném na Webu k okamžiku uzavření Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
    3. Koučka dbá na ochranu osobních údajů Klienta dle platné legislativy a dle Zásad ochrany osobních údajů zveřejněných na jejím Webu.
    4. V otázkách neupravených Smlouvou ani těmito VOP se právní vztah mezi smluvními stranami řídí českým právním řádem.
    5. Smlouvy lze uzavřít výhradně v českém jazyce.
    6. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy budou, nedojde-li k dohodě smluvních stan, rozhodnuty místně, věcně a funčkně příslušnými soudy České republiky.
    7. Dozor nad dodržováním povinností Koučky vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, Živnostenský úřad městské části Praha 10 a Úřad pro ochranu osobních údajů. 
    8. V případě, že některá ustanovení Smlouvy a/nebo těchto VOP jsou nebo se stanou neplatná či neúčinná, platnost či účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a/nebo těchto VOP tím zůstává nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či neúčinná ustanovení Smlouvy a/nebo těchto VOP ustanoveními platnými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původních.
    9. Odesláním objednávky Klient projevuje svou určitou, svobodnou a vážnou vůli uzavřít Smlouvu s Koučkou, potvrzuje svou svéprávnost a způsobilost ji uzavřít, a také to, že Smlouva není uzavírána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
    10. Tyto VOP jsou na Webu trvale zveřejněny a zpřístupněny. Koučka si vyhrazuje právo je změnit bez předcházejícího upozornění, o této změně je povinna Klienta emailem nejpozději v den jejich zveřejnění informovat. Klient má právo v případě nesouhlasu s těmito VOP od Smlouvy do 14 dnů od doručení informačního emailu odstoupit. Pokud se Klient ke změně nevyjádří, má se za to, že se změnou souhlasí.
    11. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 9. října 2023.
    12. Verze VOP 01 ze dne 25.července 2023 ke stažení zde.

    11. FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

    Odesílatel:
    Jméno a příjmení:
    E-mail:
    Adresa:

    Adresát:
    Mgr. Ing. Denisa Lobová
    IČ: 14411601
    Se sídlem: Náměstí Svatopluka Čecha 1351/6, 10100 Praha

     Oznámení o odstoupení od smlouvy

    Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách Denisa-lobova.cz objednala digitální produkt ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednaný produkt jsem obdržela dne ………..

    Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného digitálního produktu a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

    V ………. dne ……….

    Jméno a příjmení spotřebitele
    (podpis)

    Přílohy: Doklad o koupi

    Terms and Conditions – Coaching

    Version 02 from 07.10.2023

    (referred to as „Terms“ hereinafter)

    Mgr. Ing. Denisa Lobová, IČ 14411601, Legerova 1820/39, 120 00 Praha-Vinohrady.

    Phone: +420 608 639 449
    Web: denisa-lobova.cz
    Email: koucka@denisa-lobova.cz
    Data box 
    ID: s3ewnd8

    (referred to as „Coach“ hereinafter)

    These General Terms and Conditions regulate the legal relationships between the parties in contracts for the provision of coaching and mentoring services (hereinafter referred to as the „Contract„), with the Coach acting as the provider and the Client as the consumer, entrepreneur, or non-entrepreneur on the other side (hereinafter referred to as the „Client„). In case you are not a consumer, the provisions of Section 2389a to Section 2389u of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, shall not apply, and the rights and obligations shall be governed uniformly by these Terms, unless otherwise specified in these Terms.

    The purchase of Coach’s products is not available in Czech and the Products are not intended for English speakers therefore the English version of the Terms does not include the provisions on contract for the purchase of physical products and digital content.

    These VOP are permanently published on the Coach’s website, and the Coach, among other methods, sends them to their Clients through email links.

    1. DEFINITION OF TERMS AND THE ROLE OF THE COACH AND CLIENT

    1. Coaching encompasses coaching and mentoring services. It involves a mutually beneficial conversation between the Coach and the Client with the aim of finding solutions to the Client’s situation (hereinafter referred to as „Coaching„), which is conducted through individual consecutive sessions (hereinafter referred to as „Coaching Sessions„).
    2. The Coach is an expert in coaching procedures, techniques, and generally accepted guidance and recommendations related to self-improvement.
    3. The Client is responsible for the content of meetings, the resulting solutions, and the decisions made in their life based on them.
    4. By Web, we mean the Coach’s website under the domain denisa-lobova.cz (hereinafter referred to as the „Website„).
    5. „Social networks“ refer primarily to the Coach’s profiles on Instagram, Facebook, Pinterest, and LinkedIn (hereinafter collectively referred to as „Social Networks„).

    2. INTRODUCTORY PROVISIONS ABOUT CONTRACTS

    1. The Coach presents their Coaching, including all relevant information, on their Website and Social Networks. This presentation is non-binding, and therefore, the Coach is not obligated to enter into a contract; the provisions of Section 1732(2) of the Civil Code do not apply.
    2. Any references or reviews (hereinafter together as „reference“) of the Coaching, or the Coach that are displayed on the Website or Social Networks are verified and come from real Clients. The Coach has records of their Clients feedback and, in case of doubt, will check the records of confirmed orders to verify whether the person providing the reference was indeed received Coaching. The Coach provides references based on their selection.
    3. It is in the best interest of both the Coach and the Client that the Coaching brings value to the Client and contributes to their progress in the defined area. The Coaching is provided using the Coach’s knowledge, experience, and practice. They are general guidelines and recommendations, and it depends on the Client how they will apply them in practice and the care and effort they will put into implementing this information. The Coach does not commit to a specific outcome or changes in the Client’s life.
    4. The Client uses the Coaching at their own risk. The Coach is not responsible for any financial or non-financial harm that may be caused to the Client in connection with it. The Coach does not guarantee specific results from the use of the Coaching, as they are the result of the Client’s overall self-improvement efforts.
    5. The Client acknowledges that the Services are intended for individuals who do not suffer from mental or psychological disorders, severe emotional conditions, or a diminished ability to make decisions for themselves, as they promote personal and professional growth. The contract does not involve the provision of psychotherapeutic or any healthcare services.
    6. The Coach and the Client enter into all contracts through remote means of communication. The costs associated with the use of remote means of communication (especially internet connection and possible telephone calls) are each party’s responsibility.
    7. The price of the Coaching, as well as the duration of the cooperation within Coaching, is valid as stated on the Website  or in the order confirmation email. The price listed on the Website may only be increased for the User in the case of payment in installments (see below). If there is an obvious error in the price or a similar error in the contract formation process, the Coach is not obligated to deliver the Coaching to the Client at such an obviously erroneous price. If the Client has already made payment at such an obviously erroneous price, the Coach is entitled to cancel the contract and refund the amount paid by the Client within 14 days. If there is a change in price it will be agreed individually.
    8. The price of the Products and Coaching can only be paid by a bank transfer to the Coach’s account.

     

    The articles 3 and 4 refer to the contracts on product purchase therefore are excluded from the English version of the Terms.

     

    5. CONTRACT FOR THE PROVISION OF COACHING SERVICES

    1. Both the Client and the Coach have the right to arrange an initial meeting lasting 30 minutes free of charge (hereinafter referred to as the „Initial Meeting„), which takes place after agreement online through remote communication tools. The Initial Meeting is non-binding, and neither party is obliged to enter into a paid Coaching Agreement.
    2. If both parties express their interest in starting cooperation during or after the Initial Meeting, and the Client verbally or in writing orders Coaching, the Coach will electronically send the Client an order confirmation along with these Terms, Data Protection Policy, and an invoice for payment of the Coaching or Program by bank transfer, with a due date of 7 days, but no later than the day of the first agreed Coaching session.
    3. The Coaching Agreement is established at the moment of electronic order confirmation by the Coach. By paying the invoice, the Client indicates that they have read these Terms and Conditions and agree to them.
    4. If the Client does not pay the Coaching fee within 3 working days after the first Coaching Session, the Coach has the right to terminate the cooperation immediately.
    5. If the Coaching includes a Product, the Coach will provide access to the Digital Product by email no later than 5 days after the payment for the Program, or deliver the Physical Product at the nearest in-person Coaching Session.
    6. The Client has the right to withdraw from the contract (its unused part) within 14 days from the creation of the contract without stating a reason. In such a case, the Coach undertakes to refund the amount paid for unused Coaching Sessions to the Client within 14 days by bank transfer to their bank account.
    7. The duration and price of the Coaching services may be mutually agreed upon differently with the Client than what is currently stated on the Website.

    6. PAYMENT IN INSTALLMENTS

    1. If this option is listed on the Website for a Service, the Client may choose to pay the Price in installments. In such a case, the current price may be increased as indicated on the Website.
    2.
    In the case of payment in installments, the Client undertakes to pay all installments.
    3. In the event of a delay in the payment of an installment, the Coach is entitled to suspend the provision of the Service to the Client until the relevant installment is paid. This does not affect the Client’s obligation to pay all installments. In such a case, the Coach is also entitled to immediately demand the payment of the entire outstanding part of the Price by sending a notification to the Client’s email address provided in the Order, specifying the date by which all remaining installments must be paid at once. The Coach is also entitled to withdraw from the Contract in such a case. Withdrawal from the Contract does not obligate the Coach to return any installments paid by the Client before the withdrawal.

    7. RIGHTS AND OBLIGATIONS DURING THE COACHING AGREEMENT

    1. Coaching takes place at pre-agreed times in the form of either in-person meetings or online video calls.
    2. The Coach is obligated to arrive prepared and on time for the pre-arranged Coaching sessions and to be fully available to the Client during their duration. The Client is obliged to attend the pre-arranged Coaching sessions on time and cooperate with the Coach. If the Client arrives late or departs early, they are not entitled to a proportional refund.
    3. Both the Client and the Coach commit to adhering to the duration of the Coaching session. If the Client repeatedly extends the session, despite repeated warnings from the Coach, the Coach has the right to terminate the cooperation immediately and refund the price for pre-paid but unused Coaching sessions to the Client.
    4. Both the Coach and the Client may request a change of the coaching session date if necessary. However, a request for a change of date must be sent to the other party (via phone, email, or SMS) at least 24 hours in advance. If the other party does not respond to this request, the coaching session date is considered unchanged.
    5. In the event of the coaching session being canceled by the Client less than 24 hours in advance, such a canceled coaching session is considered to have taken place, and the Client is obligated to pay the full price of the canceled coaching session. The right to reimbursement for such a canceled coaching session thus accrues to the Coach without further notice.

    6. If the coaching session is canceled by the Coach less than 24 hours in advance, the Client is entitled to compensation for the canceled session.

    7. If the Client repeatedly cancels sessions with the Coach, three times or more, the Coach has the right to terminate the cooperation immediately and refund the price for unused Coaching sessions to the Client.
    8. The Coach agrees to communicate with the Client regarding the form of support provided during the Coaching sessions, whether coaching or mentoring. Based on their experience, the Coach may suggest which form is more suitable for the Client.
    9. The Client acknowledges that they are responsible for the content of the Coaching sessions. Coaching sessions can be mentally and emotionally demanding, and situations causing tension may arise. Therefore, the Client commits to scheduling Coaching sessions when they are in good physical, mental, and emotional condition.
    10. Before starting the cooperation or, at the latest, during the next Coaching session after such a situation occurs, the Client commits to informing the Coach whether they are currently receiving psychotherapeutic or psychiatric care. The Client declares that the appropriateness of Coaching has been discussed with their psychotherapist or treating psychiatrist, and they have agreed with the Coach on a joint approach based on their recommendations.
    11. In cases where the Coach believes that Coaching is not beneficial for the Client or that another specialist could better assist them, the Coach will discuss their perspective with the Client.
    12. In the event that the Client is not satisfied with the progress of the coaching session, the Client shall promptly contact the Coach, but no later than during the next scheduled coaching session, to discuss a joint course of action. Under specific circumstances and if the Client is entitled to it, the Client may have the right to additional coaching sessions if deemed appropriate, a discount from the agreed price, or may choose to terminate the collaboration.
    13. In the event that the Coach has reservations about the behavior of the Client during the Coaching session (e.g., if the Client makes inappropriate remarks about the Coach), the Coach shall bring it to the attention of the Client and request correction. In case the request is not respected, the Coach has the right to terminate the cooperation immediately without refunding the already paid amount for unused sessions.
    14. Termination of the collaboration may occur either due to a breach of any of the conditions stated here or by mutual agreement. Termination may be carried out verbally, electronically, or in writing. In the event of the termination of the collaboration, the Client commits to pay for the coaching sessions that have already taken place. With the exception of the preceding paragraph, the Coach commits to refund the fee for coaching sessions that have not been conducted but have already been paid for, within a maximum of 14 days from the termination of the collaboration.

    8. CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

    1. The Coach declares that they provide Coaching services in accordance with the ethical code and standards of the ICF (International Coach Federation). In particular, they commit to maintaining confidentiality regarding any information they learn from the Client during sessions, unless otherwise agreed (e.g., in the case of obtaining consent for references on the website and social media). The Coach may share their experience from Coaching (e.g., in the form of videos or articles) but only in a manner that does not reveal the identity of the Client.
    2. The Client also commits to the obligation of confidentiality regarding everything they learn about the Coach or their coaching approach during Coaching. They are not authorized to record Coaching sessions, disclose personal information, the Coach’s experiences, or techniques to others.
    3. The confidentiality obligation applies throughout the entire duration of the cooperation between the Coach and the Client and continues after its termination.
    4. If the Coach becomes aware that providing Coaching services could lead to a conflict of interest, i.e., when their Clients have a close relationship with each other, they are obliged to inform the affected Clients about the conflict of interest and agree on a course of action. This may include either terminating or continuing the Coaching of one or both Clients.
    5. The Products are intellectual property, specifically copyrighted works. The Coach makes the Products available to the Client for their personal use. The Products (or any part thereof), in their original or modified form, may not be distributed or made available to others without the prior express written consent of the Coach, nor may they be commercially exploited.
    6. In the event that the Client violates copyright rights, the Coach is entitled to restrict the Client’s access to the digital content of the Product and/or seek compensation for any damages resulting from such violation. Violation of copyright rights is also subject to legal consequences under copyright laws and criminal regulations.

    9. CONSUMER RIGHTS, COMPLAINTS, AND DISPUTE RESOLUTION

    1. If the Client has any complaints related to the concluded contract, its performance, or the Coach’s activities, they may contact the Coach using the contact details provided above in these Terms.
    2. Any consumer disputes that cannot be resolved through mutual agreement may also be resolved through alternative dispute resolution. In such cases, the Consumer may contact an alternative dispute resolution entity, such as the Czech Trade Inspection, Central Inspectorate – ADR Department, Štěpánská 15, 120 00 Prague 2, email adr@coi.cz, or resolve the dispute online through the designated ODR platform. More information about alternative dispute resolution can be found here. The Consumer can also use the online dispute resolution platform established by the European Commission.

    10. FINAL PROVISIONS

    1. The contract is concluded for a definite period until the obligations of the Coach and the Client arising from the contract are fulfilled.
    2. These Terms are effective for the contracting parties in the version posted on the Website at the time of the conclusion of the contract and are an integral part thereof.
    3. The Coach ensures the protection of the Client’s personal data in accordance with applicable legislation and the Data Protection Policy published on her Website.
    4. Matters not regulated by the contract or these Terms are governed by Czech law.
    5. In case of doubts, the Czech version of the Terms always prevails.
    6. Any disputes arising from the contract will be decided by the locally, materially, and functionally competent courts of the Czech Republic if no agreement between the contracting parties is reached.
    7. Supervision of compliance with the obligations of the Coach arising from legal regulations is carried out by the following authorities: the Czech Trade Inspection, the Trade Licensing Office of Prague 10, and the Office for Personal Data Protection.
    8. If any provisions of the contract and/or these Terms are or become invalid or ineffective, the validity or effectiveness of the other provisions of the contract and/or these Terms remains unaffected. The contracting parties undertake to replace invalid or ineffective provisions of the contract and/or these Terms with valid provisions that best correspond in content and purpose to the original provisions.
    9. By submitting an order, the Client expresses their definite, free, and serious intention to conclude a contract with the Coach, confirms their legal capacity and eligibility to conclude it, and also that the contract is not concluded under duress or conspicuously disadvantageous conditions.
    10. These Terms are permanently published and accessible on the Website. The Coach reserves the right to change them without prior notice and is obligated to inform the Client by email of such changes no later than on the day of their publication. In case the Client disagrees with these Terms, they have the right to withdraw from the contract within 14 days from the delivery of the informational email. If the Client does not express their opinion on the change, it is considered that they agree with the change.
    11. These Terms come into effect on October 9, 2023.
    12. Download version 01 of the Terms dated July 25, 2023 here.