Smluvní podmínky – Koučink

(dále jen „Podmínky“)

Mgr. Ing. Denisa Lobová, IČ 14411601, sídlem náměstí Svatopluka Čecha 1351/6, 10100 Praha.

Telefon: +420 608 639 449
Email: koucka@denisa-lobova.cz

(dále jen „Koučka“)

1. OBECNÉ

 1. Tyto Podmínky upravují právní vztahy mezi stranami smlouvy o poskytování koučovacích a mentoringových služeb, kdy na straně poskytovatele vystupuje Koučka a na straně odběratele spotřebitel, podnikatel nebo nepodnikatel (dále jen „Klient“)
 2. Tyto Podmínky se použijí na veškeré Smlouvy uzavírané mezi Koučkou a Klientem a Koučka je povinna s nimi své Klienty seznámit (tj. zaslat prostřednictvím emailu).
 3. Má se za to, že spolupráce mezi Koučkou a Klientem nepřetržitě trvá, je-li mezi jednotlivými koučovacími setkáními nebo úhradami ceny balíčků maximálně 6týdenní rozestup (dále jen jako „nepřetržitá spolupráce“).

2. PŘED ZAHÁJENÍM SPOLUPRÁCE

 1. Koučka prezentuje své služby na svých webových stránkách denisa-lobova.cz či na sociálních sítích. Tato prezentace není závazná.
 2. Klient i Koučka mají právo domluvit si úvodní schůzku zdarma (dále jen „úvodní schůzka“), která probíhá po domluvě online prostřednictvím nástrojů na dálkovou komunikaci. Úvodní schůzka má nezávazný charakter a žádná ze smluvních stran není povinna spolupráci zahájit.

3. ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE

 1. Pokud obě smluvní strany projeví během úvodní schůzky nebo po ní zájem spolupráci zahájit, Koučka elektronicky pošle Klientovi potvrzení objednávky spolu s fakturou k uhrazení služeb, jejíž splatnost nastane nejpozději v den prvního domluveného koučinku.
 2. Smlouva o spolupráci vzniká okamžikem elektronického potvrzením objednávky ze strany Koučky.
 3. Klient má právo během 14 dní od vzniku smlouvy o spolupráci od smlouvy odstoupit. Koučka se v takovém případě zavazuje uhrazenou částku za nevyužitá setkání Klientovi vrátit převodem na účet.

4. BĚHEM SPOLUPRÁCE

 1. Koučka se zavazuje komunikovat s Klientem, jakou formu podpory v rámci daného setkání poskytuje, zda koučování či mentoring. Koučka na základě svých zkušeností navrhuje, která forma bude efektivnější.
 2. Koučka prohlašuje, že poskytuje koučovací služby v souladu s etickým kodexem a standardy ICF, zejména se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se od Klienta během setkání dozví, pokud se nedohodnou jinak.
 3. Koučka může sdílet zkušenost z koučování a mentoringu (např. formou videí či článků), ale jen tak, aby nebylo zřejmé, koho se situace týká.
 4. Pokud Koučka zjistí, že by poskytování služeb mohlo být ve střetu zájmu, tj. její klienti mají mezi sebou blízký vztah, je povinna o tom informovat Klienty ovlivněné střetem zájmů a dohodnout se na společném postupu.
 5. Koučka má vzdělání potřebné pro poskytování svých služeb a využívá maximálně svých znalostí, zkušeností a dovedností k posunu Klienta směrem, který pojmenovává Klient. Koučka se zavazuje dále se pro zajištění kvality služeb vzdělávat.
 6. Koučka je povinna přijít připravena a včas na setkání a být Klientovi po dobu koučovacího sezení plně k dispozici.
 7. Klient je povinen dostavit se na dohodnutí setkání s Koučkou včas, přičemž Koučka má pro něj vyhrazených 90 minut. Přijde-li Klient pozdě nebo odejde-li dříve, nemá nárok na vrácení poměrné částky.
 8. Klient i Koučka se zavazují dodržovat délku setkání. Pokud Klient opakovaně i přes výzvu Koučky setkání prodlužuje, má Koučka právo spolupráci okamžitě ukončit a cenu za nevyčerpané služby v rámci balíčku Klientovi vrátit.
 9. V zájmu Koučky i Klienta je, aby koučovací a mentoringové služby měly pro Klienta přínos a přispěly k jeho posunu v definované oblasti. Koučka ale není zodpovědná za výsledek koučovacího sezení ani za Klientův posun v životě.
 10. Klient bere na vědomí, že je zodpovědný za obsah koučovacího setkání. Koučovací setkání může být osobně, mentálně i emocionálně náročné a mohou nastat situace, při nichž ucítí určité vypětí. Proto se zavazuje plánovat koučovací setkání tehdy, kdy se cítí být v dobrém fyzickém, psychickém a emočním stavu.
 11. Pokud to situace vyžaduje a Klient to uzná z vhodné, Klient má právo Koučku přiměřeně kontaktovat prostřednictvím textových zpráv mezi jednotlivými setkáními.
 12. V případě, kdy Klient není spokojený s výsledkem Koučovacího setkání, kontaktuje neprodleně Koučku, nejpozději však během příštího setkání, a domluví se na společném postupu. Tím může být úprava koučovacího přístupu, koučink nebo mentoring mezi domluvenými setkáními či ukončení spolupráce.
 13. V případě, kdy Koučka usoudí, že poskytovaná služba není pro Klienta přínosná nebo by mu lépe pomohl jiný odborník, probere svůj pohled s Klientem.
 14. V případě, kdy má Koučka výhrady vůči chování Klienta během koučovacího setkání (např. má-li Klient nepřiměřené narážky na osobu Koučky), Klienta na to upozorní a vyzve k nápravě. V případě nerespektování, má Koučka právo Spolupráci okamžitě ukončit bez nároku na vrácení uhrazeného balíčku.

5. CENA A TERMÍNY SPOLUPRÁCE

 1. Cena koučinku a délka spolupráce je platná tak, jak je uvedená na webových stránkách Koučky.
 2. Cena koučinku je Klientovi garantovaná po celou dobu trvání nepřetržité spolupráce. Pokud dojde ke změně ceny, platí pro nové a obnovené spolupráce.
 3. Úhrada ceny je možná převodem na účet na základě faktury.
 4. Pokud Klient cenu koučinku neuhradí nejpozději do 3 pracovních dnů po uskutečněném prvním setkání z balíčku, má Koučka právo spolupráci ukončit.
 5. Spolupráce probíhá v předem dohodnutých termínech formou osobního setkání či online video hovoru.
 6. Na termínech koučovacích setkání v rámci uhrazeného balíčku se Koučka s Klientem dohodnou na prvním setkání.
 7. Koučka i Klient mohou v případě potřeby žádat o přesunutí termínu. Druhé straně však dají vědět (telefonicky, emailem či smskou) minimálně 24 hodin předem.
 8. V případě zrušení koučinku méně než 24 hodin dopředu ze strany Klienta, má Koučka právo považovat dohodnuté setkání za uskutečněné a účtovat jeho plnou cenu.
 9. V případě zrušení koučinku méně než 24 hodin dopředu ze strany Koučky, má Klient právo na náhradu setkání a jedno setkání zdarma.
 10. Zruší-li Klient setkání s Koučkou opakovaně, a to třikrát a více, má Koučka právo spolupráci ukončit a cenu za nevyčerpané služby Klientovi vrátit.
 11. Ukončení spolupráce může proběhnout buď na základě porušení některé ze zde uvedených podmínek spolupráce, nebo na základě vzájemné dohody. V obou případech může ukončení proběhnout ústě, emailem či písemně.
 12. V případě ukončení spolupráce se Klient zavazuje zaplatit již uskutečněná setkání. S výjimkou bodu č. 4.13, se koučka zavazuje vrátit cenu za neuskutečněná, ale již zaplacená setkání, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení spolupráce.

6. ZÁVĚREM

 1. Tyto Podmínky spolupráce jsou pro smluvní strany účinné ve znění uvedeném na webových stránkách k okamžiku uzavření smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
 2. Koučka dbá na ochranu osobních údajů Klienta dle platné legislativy a dle Zásad ochrany osobních údajů zveřejněných na jejím webu.
 3. V otázkách neupravených Smlouvou ani těmito Podmínkami se právní vztah mezi smluvními stranami řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy budou, nedojde-li k dohodě smluvních stan, rozhodnuty místně, věcně a funkčně příslušnými soudy České republiky.
 5. Případné spotřebitelské spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.
 6. V případě, že některá ustanovení Smlouvy a/nebo těchto Podmínek jsou nebo se stanou neplatná či neúčinná, platnost či účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a/nebo těchto Podmínek tím zůstává nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či neúčinná ustanovení Smlouvy a/nebo těchto Podmínek ustanoveními platnými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původních.
 7. Odesláním objednávky Klient projevuje svou určitou, svobodnou a vážnou vůli uzavřít Smlouvu, potvrzuje svou svéprávnost a způsobilost uzavřít Smlouvu a také to, že Smlouva není uzavírána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
 8. Tyto Podmínky jsou na Internetových stránkách trvale zveřejněny a zpřístupněny. Koučka si vyhrazuje právo je změnit bez předcházejícího upozornění.
 9. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne  1.srpna 2023.

Terms and Conditions – Coaching

(referred to as „Terms“ hereinafter)

Mgr. Ing. Denisa Lobová, IČ 14411601, náměstí Svatopluka Čecha 1351/6, 10100 Praha.

Phone: +420 608 639 449
Email: koucka@denisa-lobova.cz

(referred to as „Coach“ hereinafter)

1. GENERAL

 1. These Terms govern the legal relationship between the parties to the contract for the provision of coaching and mentoring services, with the Coach acting as the service provider and the consumer, entrepreneur, or non-entrepreneur (referred to as the „Client“) on the other side.
 2. These conditions apply to all contracts concluded between the Coach and the Client, and the Coach is obliged to inform their Clients about them.
 3. It is assumed that the collaboration between the Coach and the Client is continuous if there is a maximum 6-week gap between individual coaching sessions or package payments (hereinafter referred to as „continuous collaboration“).

  2. BEFORE COMMENCING COLLABORATION

 1. The Coach presents her services on their website Denisa-lobova.cz or on social media. This presentation is not binding.
 2. The Client and the Coach have the right to arrange an initial meeting free of charge (referred to as the „introductory meeting“), which takes place online through remote communication tools. The introductory meeting is non-binding, and neither party is obliged to start collaboration.

3. COMMENCING COLLABORATION

 1. If both contractual parties express their interest in commencing the collaboration during the initial meeting or thereafter, the Coach will electronically send the Client an order confirmation along with an invoice for the services, with payment due no later than the day of the agreed coaching session.
 2. The Collaboration Contract is created at the moment of electronic confirmation of the order by the Coach.
 3. The Client has the right to withdraw from the Collaboration Contract within 14 days of its inception. In such a case, the Coach undertakes to refund the amount for unused sessions paid to the Client via bank transfer.

  4. COLLABORATION

 1. The Coach undertakes to communicate with the Client regarding the form of support provided during each meeting, whether coaching or mentoring. Based on their experience, the Coach suggests which form would be more effective.
 2. The Coach declares that they provide coaching services in accordance with the ethical code and standards of ICF, particularly committing to confidentiality about the information learned from the Client during sessions unless otherwise agreed.
 3. The Coach may share coaching and mentoring experiences (e.g., in the form of videos or articles) but only in a way that does not reveal the identities of the Client.
 4. If the Coach identifies any potential conflict of interest in providing services, i.e. her clients might be in a close relationship, they are obligated to inform the affected Clients and agree on a course of action together.

 5. The Coach has the necessary education for providing their services and utilizes their knowledge, experience, and skills to assist the Client in achieving their desired goals. The Coach commits to continuous education to ensure the quality of services.

 6. The Coach must be prepared and punctual for each meeting, fully available to the Client during the coaching session.

 7. The Client must attend the scheduled meetings with the Coach on time, with the Coach reserving 90 minutes for them. If the Client arrives late, they are not entitled to a partial refund for the missed time.

 8. Both the Client and the Coach undertake to observe the length of the meeting. If the Client repeatedly extends the meeting despite the Coach’s request, the Coach has the right to terminate the cooperation and return the price for unused services to the Client.
 9. It is in the interest of both the Coach and the Client that coaching and mentoring services are beneficial and contribute to the Client’s development in the defined area. However, the Coach is not responsible for the outcome of the coaching sessions or the Client’s life progress.
 10. The Client acknowledges their responsibility for the content of coaching sessions. Coaching sessions can be personally, mentally, and emotionally demanding, and certain situations may cause stress. Therefore, the Client commits to scheduling coaching sessions when they are in good physical, mental, and emotional condition.
 11. If necessary and deemed appropriate by the Client, they have the right to contact the Coach via text messages during individual sessions.
 12. If the Client is dissatisfied with the outcome of a coaching session, they must promptly contact the Coach, preferably during the next meeting, to discuss and agree on a mutual course of action. This could involve adjusting the coaching approach, additional coaching or mentoring sessions between the agreed meetings, or terminating the collaboration.
 13. If the Coach believes that the provided service is not beneficial for the Client or that another professional could better assist them, the Coach will discuss their perspective with the Client.
 14. If the Coach has reservations about the Client’s behavior during the coaching session (e.g., if the Client makes inappropriate remarks), the Coach will bring it to the Client’s attention and request correction. If the Client does not comply, the Coach has the right to terminate the collaboration immediately without refunding the paid package.

5. PAYMENT AND COLLABORATION SCHEDULE

 1. The coaching fee and the duration of collaboration is valid as stated on the Coach’s website.
 2. The coaching fee is guaranteed to the Client for the entire continuous collaboration period. If there is a change in the price, it will apply to future collaborations (defined in Article 1 Paragraph 3).
 3. Payment can be made via bank transfer based on the invoice.
 4. If the Client does not pay the invoice within 3 working days after the first session of the package has taken place, the Coach has the right to terminate the collaboration.
 5. Collaboration takes place at pre-arranged dates through personal meetings or online video calls.
 6. The Coach and the Client will agree on the dates of coaching sessions within the paid package during the first session.
 7. Both the Coach and the Client can request a rescheduling of a session if needed. However, they must inform the other party (via phone call, email, or text message) at least 24 hours in advance.
 8. If the Client cancels a coaching session less than 24 hours in advance, the Coach has the right to consider the scheduled meeting as conducted and charge the full price.
 9. If the Coach cancels a coaching session less than 24 hours in advance, the Client has the right to receive a replacement session and one additional free session.
 10. If the Client repeatedly cancels sessions with the Coach more than twice, the Coach has the right to terminate the collaboration and refund the Client for the unused services.
 11. Termination of collaboration may occur due to a breach of any of the aforementioned collaboration conditions or by mutual agreement. In both cases, termination can occur verbally, via email, or in writing.
 12. In the event of collaboration termination, the Client commits to pay for the completed sessions. With the exception of section 4.12, the Coach commits to refunding the fee for the uncompleted but already paid sessions within 30 days from the termination of collaboration.

  6. CLOSING PROVISIONS

 1. These Terms are effective in the version published on the Coach’s website at the time of contract conclusion and are an integral part of the contract.
 2. The Coach ensures the protection of the Client’s personal data due to applicable legislation and the Privacy Policy published on their website.
 3. In matters not regulated by the contract or these Terms, the legal relationship between the parties is governed by the Czech legal system.
 4. Any disputes arising from the contract will be resolved by competent courts in the Czech Republic if the parties do not reach an agreement.
 5. Potential consumer disputes can also be resolved through alternative dispute resolution. In such cases, the Consumer can contact an alternative dispute resolution entity, such as the Czech Trade Inspection or use an online dispute resolution platform. More information about alternative dispute resolution can be found here.
 6. If any provisions of the contract and/or these Terms are or become invalid or ineffective, the validity or effectiveness of other provisions of the contract and/or these Terms will remain unaffected. The parties commit to replacing invalid or ineffective provisions with valid ones that best correspond to the content and purpose of the original provisions.
 7. By submitting an order according the Client demonstrates their definite, free, and serious intention to conclude the contract, confirms their legal capacity to do so, and also confirms that the contract is not being concluded under duress or under conspicuously disadvantageous conditions.
 8. These Terms are permanently published and accessible on the Coach’s website. The Coach reserves the right to modify them without prior notice.
 9. These Terms are effective as of August 1st, 2023

Telefon / Phone:

+420 608 639 449

E-mail: koucka@denisa-lobova.cz

Certifikát transformačního koučinku
Transformation coaching certificate

Tipy, jak vytěžit koučink na max.
Tips how to benefit from coaching

Mgr. Ing. Denisa Lobová

IČ 14411601

náměstí Svatopluka Čecha

101 00 Praha – Vršovice

zapsaná v živnostenském rejstříku

Identifikovaná osoba k DPH

>

Smluvní podmínky spolupráce
/ Terms of Collaboration

Zásady ochrany osobních údajů
/ Privacy Policy

Etický kodex koučů

/ ICF Codes of Ethics

>