Moderní role muže a ženy ve vztahu stále více představuje tzv. rovnocenné partnerství. Ani jeden z partnerů není víc, ani míň než ten druhý. Usilujeme o finanční, emoční a celkovou nezávislost na partnerovi. Oba se dokážeme postarat sami o sebe, do vztahu vstupujeme a zůstáváme v něm svobodně z vlastní vůle. Je nám spolu prostě dobře a dva jsou více něž jeden.

Nemalý vliv na tuto změnu moderní role muže a ženy ve vztahu sehrály měnící se společenské konvence. Díky tomu se obecně očekává (i když stále to ne vždy odpovídá realitě), že muži a ženy budou rovnocennými partnery v různých sférách života. Totéž potom logicky chceme mít i ve svých partnerských vztazích.

Jaká bývají očekávání muže a ženy od rovnocenného partnerství?

Očekávání muže a ženy v partnerském vztahu jsou různá, závisí na konkrétním páru a individuálních hodnotách partnerů. Ve své praxi jsem ale vypozorovala společné aspekty, které muži i ženy od rovnocenného partnerství očekávají.

 • Žádáme lásku, emocionální podporu a porozumění. Chceme vědět, že můžeme své city, pocity a myšlenky otevřeně sdílet a cítit se přitom bezpečně.
 • Důvěra a věrnost jsou klíčové pro dlouhodobost vztahu. Úzce souvisejí s transparentním nastavením hranic vztahu, neboť to, co pro jeden pár znamená narušení důvěry, neplatí pro jiný.
 • Schopnost komunikace a konstruktivního řešení problémů je zásadní. Chceme s partnerem otevřeně mluvit o svých potřebách, očekáváních a obavách.
 • Chceme, aby dva byli více než jeden, chceme spolupracovat. Ať se jedná o sdílení domácích povinností, péči o děti nebo podporu v kariéře.
 • Fyzická přitažlivost odlišuje partnerské vtahy od přátelství. Uspokojivý sexuální život hraje nezastupitelnou roli v každém partnerství a bez něj vztah upadá.
 • Každý z partnerů chce být respektován a uznáván. Chceme být přijímáni a milování, jací jsme, ne se přetvařovat ani přetvářet.
 • Chceme v našem partnerském vztahu rovnost. Oba se rovným dílem a podle svých možností podílíme na rozhodování, péči o domácnost a na společném životě.

Více se tomuto tématu věnuji v článku o tom, jak pracovat na zdravém a harmonickém vztahu.

V čem se často liší očekávání mužů a žen ohledně jejich role v rovnocenném partnerství?

Nelze obecně tvrdit, že všechny ženy a muži mají stejná očekávání. Toto jsou příklady častých rozdílů, které snadno vedou ke konfliktům:

 • Rozdělení domácích a rodinných povinností: Historicky byly ženy zodpovědné za domácnost a rodinu, zatímco muži za výdělek. Ačkoliv v moderních vztazích usilujeme větší rovnost, ne vždy máme stejná očekávání jako náš partner.
 • Podpora v kariéře a osobním rozvoji:  Ačkoliv v minulosti to byl hlavně muž, kdo se kariérně a osobně rozvíjel, dnes to jsou i ženy, které chtějí podporu v této oblasti. Pokud je jeden z partnerů dál než ten druhý, může se ten druhý cítit nedoceněný. 
 • Komunikace: Některé studie ukazují, že ženy kladou větší důraz na komunikaci a chtějí s partnerem více mluvit o svých pocitech a myšlenkách. Muži mohou být někdy méně výmluvní nebo preferovat jiný způsob komunikace.
 • Emocionální podpora: Ženy očekávají více emocionální podpory a porozumění od svého partnera, zatímco muži kladou větší důraz spíše na praktickou pomoc a řešení problémů.
 • Fyzická intimita: Sexuální preference a apetit jsou velmi individuální, nezávisle na pohlaví, a mohou se mezi partnery výrazně lišit a působit časté neshody a zklamání.

Stále více z nás hledá rovnocenné partnerství s moderní rolí muže a ženy. K tomu ale potřebujeme jednak mít zdravý vztah sami k sobě a také najít kompatibilního partnera, se kterým dokážeme najít společná řešení. Očekávání konkrétního muže a ženy se totiž liší, nejen díky kulturním, sociálním nebo rodinným faktorům. Mluvme proto s partnery otevřeně a co nejdříve o těchto tématech a nebojme se je otevírat i kdykoliv v průběhu vztahu.

Jak na rovnocenné partnerství? Nastavte si moderní roli muže a ženy ve vztahu

Jak na rovnocenné partnerství? Nastavte si moderní role muže a ženy ve vztahu

Staré stereotypy o tom, jaká je role muže a ženy ve vztahu, ustupují požadavkům na rovnocenné partnerství. To je jako tým, kde každý přispívá podle svých dovedností a možností, ne podle své tradiční mužské či ženské role.

Rovnost znamená, že žádný partner není považován za nadřazeného nebo podřízeného druhému. Oba se cítí respektováni za své myšlenky, pocity, názory a individualitu. Oba se podílejí na rozhodování a práci na vztahu rovným dílem.

Cílem obou partnerů je najít společnou řeč, dohodnout se a spolupracovat. Nehádejme se ani nedělejme ústupky a kompromisy, v konfliktech radši hledejme společně řešení, které odpovídá potřebám oběma.

Jak tedy na to, abyste dosáhli skutečně rovnocenného vztahu?

1. Respektující komunikace je klíčem k rovnocennému partnerství

Komunikujte spolu otevřeně a upřímně. To je klíčem k porozumění potřebám, očekáváním a citům vás obou. Vyjadřujte své myšlenky, pocity a obavy bez vzájemného souzení nebo přehlížení. Nezapomínejte, že klíčovým prvkem vztahu je respekt a rovnost. Aktivně se o sebe zajímejte se, naslouchejte si a buďte k sobě empatičtí. Uznávejte a respektujte to, kým jste, co si myslíte, co cítíte a co si přejete.  

2. Rozdělte si domácí povinnosti a správu financí, ať si ušetříte zbytečné konflikty

Rozdělte si domácí práce, péči o rodinu i finanční stránku podle schopností, možností a preferencí obou, nikoli dle pohlaví. Společně si sedněte ideálně už na začátku vztahu a domluvte se, jak budete zvládat různé aspekty domácnosti. Buďte otevření ohledně financí a společně stanovte pravidla ohledně správy společných výdajů. S výsledkem těchto rozhovorů potřebujete být spokojení oba. Nebojte se toto nastavení kdykoliv vytáhnout a probrat znova.

3. Podporujte své vzájemné cíle a sny, ať dosáhnete hlubšího propojení

Podporujte se aktivně navzájem ve snaze osobní rozvoj a naplňování svých snů. Díky moderní roli muže a ženy oba máte příležitosti rozvíjet svou kariéru, zájmy a seberealizovat se. Partner by měl být partnerem v dosahování těchto cílů, to znamená, že se ochotně podílí na domácích povinnostech a péči o rodinu, aby ten druhý měl čas a energii na své projekty. Buďte tu pro sebe nejen v dobrých, ale také ve špatných časech.

4. Společná přítomnost a vize do budoucna vám dají jasný směr

Udržujte vztah zajímavý a naplňující tím, že sdílíte společné zájmy a zážitky. Sdílejte kvalitní čas a tvořte si vzpomínky. Smějte se společně a zkuste jeden druhého něco nového naučit. Mluvte o svých společných cílech a vizi pro budoucnost. Společně plánujte a pracujte na dosahování těchto cílů.

5. Bez flexibility a hledání společného řešení to dnes nejde

 

Vztahy se vyvíjejí, to co bylo skvělé na začátku, nemusí fungovat po třech letech.  Rovnocenné partnerství vyžaduje flexibilitu a schopnost adaptace na nové situace a výzvy. Občas se může stát, že jednoho partnera zatíží větší pracovní zátěž nebo rodinné starosti, a je důležité, aby druhý partner byl schopen poskytnout větší podporu a pomoc. Jindy tomu bude zase naopak. Díky tomu vytvoříte rovnocenné partnerství, kde se nesleduje „má dáti – dal“, ale kde se na sebe můžete dlouhodobě spolehnout.

Jak ti koučink pomůže dosáhnout rovnocenného partnerství?

Jak ti koučink pomůže tomu mít rovnocenné partnerství?

Rovnocenný partnerský vztah je dynamický proces a vyžaduje neustálou komunikaci, vzájemnou podporu a spolupráci obou partnerů. Klíčem je respektovat individuální potřeby a preference své i svého partnera a hledat společně řešení konfliktů. Je to něco, co naprostá většina z nás neviděla u svých rodičů, a nemá proto vhodnou inspiraci ani vzor. Potřebujeme se to, co jsme doma okoukali, přeučit, abychom si nastavili moderní roli muže a ženy ve vztahu a mohli mít rovnocenné partnerství postavené na moderní roli muže a ženy.

Klientky za mnou obvykle chodí v období partnerské krize, kdy vztah chtějí zachránit nebo z něj odejít. Obvykle stačí, když na sobě začne pracovat alespoň jeden partnerů a druhý adekvátně reaguje na nové vzorce chování. Nicméně, pokud se jedná o tzv. toxický vztah, je nezbytné, aby na sobě začali pracovat oba partneři, a to zvlášť i společně. Je ale vždy lepší krizím předcházet, postupně své vzorce chování měnit a komunikovat své pocity a potřeby co nejdříve.

Pokud se chceš vydat vstříc moderní roli muže a ženy ve vztahu a mít tak rovnocenné partnerství, zvaž možnosti koučinku. Během něho projdeme tvé vzorce chování, práci s emocemi a komunikační dovednosti. Tvůj vztah k sobě i k partnerovi se díky tomu prohloubí a dostane novou jiskru. Pokud tě to zaujalo, domluv si úvodní schůzku zdarma a pustíme se do toho.

Ne nadarmo se říká, že partnerský vztah je naším zrcadlem a poskytuje nejlepší zdroj pro náš osobní růst.

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka provádím ženy k jejich skutečné autenticitě, zdravé sebehodnotě a životnímu poslání.

Věřím, že život není od toho, abychom ho přežili, ale abychom ho prožili. Důležité při tom podle mě je dostat všudypřítomný stres pod kontrolu dřív, než začne kontrolovat nás.

Začít můžeš hned tím, že si domluvíš svou úvodní schůzku zdarma.