Všichni víme, že mezilidské vztahy fungují hlavně díky komunikaci. Ta probíhá slovně i neverbálně postojem těla, mimikou, gestikulací, tónem hlasu atd. Pokud chceme opravdu hluboké vztahy s ostatními, potřebujeme se naučit principy vědomé a asertivní komunikace.

Při vědomé komunikaci jsme pozorní, nasloucháme a všímáme si, co říkáme my i ten druhý (nahlas i neverbálně). Jsme tady a teď propojeni s naším protějškem. Oproti tomu během nevědomé komunikaci pozor moc nedáváme, každý si povídá, co chce, bez ohledu na potřeby, pocity a názory toho druhého. 

Zdravé vědomé komunikaci říkáme komunikace asertivní. Ta představuje klíčový prvek úspěšného mezilidského dorozumívání. Spočívá ve schopnosti vyjadřovat své myšlenky, pocity a potřeby jasně a s respektem k sobě i druhým.  Asertivní jedinec respektuje jak své vlastní, tak i cizí hranice, což vede ke vzájemnému porozumění. Jejím opakem jsou sdělení, která jsou agresivní, pasivní, manipulativní, vydírající, vyhrožující, přehánějící, zobecňující a mnohé další komunikační zlozvyky.

Vědomá asertivní komunikace je podle mě životně důležitá dovednost, kterou málokdo umí sám od sebe, ale kterou stojí za to rozvíjet. Výrazně obohacuje kvalitu našeho života, jelikož je klíčem k hlubším vztahům.

O čem je důležité ve vztazích vědomě a asertivně komunikovat?

Ve zdravých mezilidských vztazích a zejména v těch partnerských potřebujeme komunikovat o mnoha různých aspektech, abychom vytvořili vzájemné porozumění, budovali důvěru a udržovali harmonii vztahu. 

 • Emoce a pocity: Sdílení radosti, smutku, strachu nebo nadšení posiluje emoční spojení a pomáháme tak ostatním nás lépe pochopit.
 • Potřeby a očekávání: Diskuze o našich očekávání a nárocích vytváří jasné hranice a brání zbytečný nedorozuměním.
 • Komunikační styly: Díky rozhovoru o tom, jaký styl komunikace nám vyhovuje, nacházíme optimální způsob pro vzájemné porozumění.
 • Plány a cíle: Společné plánování budoucnosti posiluje vzájemnou motivaci a usnadňuje společné směřování.
 • Problémy a nedorozumění: Otevřené sdílení, co nám vadí, umožňuje partnerovi reagovat, společně hledat řešení a něco změnit.
 • Rozhodnutí a běžné plány: Komunikace o běžných plánech pomáhá synchronizaci životního rytmu. Společné rozhodování navíc posiluje pocit spolupráce a plánování společných aktivit vzájemné pouto.
 • Finance: Otevřená diskuze o financích, rozpočtu a společných nákladech je nezbytná pro finanční stabilitu a porozumění.
 • Intimní potřeby: Komunikace o intimních potřebách a preferencích je důležitá pro dosažení uspokojivého sexuálního života v partnerství.
 • Podpora a motivace: Díky tomu si můžeme lépe pomáhat i se vzájemně inspirovat. Diskuze o životních cílech, změnách a výzvách posiluje individuální i společné aspirace.
 • Společné a individuální aktivity: Otevřená komunikace o potřebách společného i osobního prostoru a individuálních aktivitách je důležitá pro udržení rovnováhy ve vztahu.
 • Omluvy a odpouštění, které přispívají k nápravě po konfliktu, udržují harmonii vztahu a zdravé prostředí pro pochopení.

Otevřená, upřímná a respektující komunikace je klíčem k hlubším vztahům. Sdílení myšlenek, pocitů a potřeb umožňuje partnerům budovat hluboké porozumění a vytvářet zdravé a trvalé vztahy.

11 klíčových principů vědomé a asertivní komunikace pro hlubší vztahy a porozumění

11 klíčových principů vědomé a asertivní komunikace pro hlubší vztahy a porozumění

Rozvíjení vědomé a asertivní komunikace vyžaduje snahu a trénink. Až na výjimky nás to nikdo v dětství nenaučil a je obtížné najít kolem sebe správné vzory. Pracovat na tom můžeš i sama a uvidíš, jak se tvé vztahy najednou prohloubí a zvědomí.

1. Sebeuvědomění a porozumění svým pocitům a potřebám

Jako první krok k vědomé komunikaci si potřebuješ vůbec uvědomit své emoce, potřeby a myšlenky a taky je pojmenovat, teprve potom je můžeš komunikovat dalším lidem. Přemýšlej o tom, co právě prožíváš, a jak můžeš tyto pocity sdílet s ostatními způsobem, který je respektuje a je současně srozumitelný. Základem pro asertivní komunikaci je ale mít sama sebe na prvním místě.

2. Asertivita = jasné a srozumitelné vyjadřování

Asertivní komunikace navenek začíná jasným a srozumitelným vyjádřením myšlenek. Používej přesná slova bez agresivního, povyšujícího nebo ponižujícího tónu hlasu. Vyvaruj se útokům, pasivitě a kritice. Vypni svůj mobilní telefon, odlož nesouvisející myšlenky a plně se soustřeď na rozhovor nebo situaci v daném okamžiku. 

3. Respekt k sobě i druhým

Vědomá asertivita zahrnuje respekt k vlastním potřebám, myšlenkám a hranicím, ale také k potřebám a hranicím druhých. Pamatuj hlavně, že NE ZNAMENÁ NE, a snaž se své ne i ne druhých respektovat. Nikoho nehodnoť, neodsuzuj a nedělej si domněnky o myšlení nebo pocitech druhých lidí. Buď otevřená různým perspektivám.

4. Otevřenost kritice a zpětné vazbě

Asertivní lidé jsou otevření konstruktivní kritice a zpětné vazbě. Dokážou ji přijímat bez osobního zranění a využívají ji k vlastnímu růstu. I když to v první chvíli může zabolet, neobhajuj se (ledaže se místo zpětné vazby jedná o osobní útok), poděkuj a zamysli se nad ní. Můžeš souhlasit nebo ne, ale pamatuj, že to není osobní.

5. Schopnost řešit konflikty

Asertivní komunikace je klíčová při vyjednávání a řešení konfliktů. Asertivní člověk umí vyjádřit své pocity a názory bez útočení na ostatní a aktivně pracovat na hledání řešení, které je přijatelné pro všechny strany. Konflikty je dobré si trénovat, nevyhýbat se jim, jelikož jsou pro hlubší vztahy prospěšné.

6. Aktivní poslech

Asertivní jedinci nejenže nahlas vyjadřují své myšlenky, ale také tiše a aktivně poslouchají názory a pocity druhých. Naslouchej proto s plnou pozorností a empatií, bez toho, abys plánovala, co odpovíš nebo hledala skryté významy. Dávej najevo, že vnímáš to, co druhá osoba říká. Odpovídej, reaguj na to, co říká, a projevuj skutečný zájem o jejich pocity.

7. Schopnost odmítat a říkat „ne“

Vědomá a asertivní komunikace zahrnuje schopnost odmítat, když je to nezbytné, a říkat „ne“ bez pocitu viny nebo strachu z odmítnutí. Snaž se odhadovat své možnosti a bránit si čas a energii pro sebe. Znalost vlastních hranic a schopnost říkat „ne“ je zásadní pro udržení respektu ve vztazích i pro hledání společných řešení při konfliktu.

8. Empatie vůči sobě i druhému

Empatie je schopnost porozumět pohledu druhých. Snaž se vcítit do pocitů a perspektivy druhých lidí a vyjadřuj ji nahlas (např. „asi vím, jaké to je“ nebo „chápu tě“). Díky empatii posílíš vzájemné porozumění a vytvoříš  hlubší vztah s druhým člověkem.

9. Otevřenost, přímočarost a upřímnost

Asertivní člověk oceňuje otevřenost, přímočarost a upřímnost. Nauč se bez obalu vyjádřovat své myšlenky a pocity s ohledem na druhého. Sdílení vlastní zranitelnosti může vést k většímu porozumění, empatii a přijetí ze strany ostatních nebo dokonce k jejich inspiraci.

10. Zvládání stresu

Asertivní komunikace pomáhá lidem zvládat stres a tlak v komunikaci tím, že umožňuje lépe porozumět situacím, jasně vyjádřit své potřeby a hledat konstruktivní řešení. Když umím asertivně komunikovat, můžu se spolehnout na to, že to nejspíš dopadne ke spokojenosti všech zúčastněných. Místo stresu zůstávám uvážlivě v klidu. Konfliktům se nevyhýbám, ale naopak je uvážlivě řeším.

11. Sebevědomí pro vědomou a asertivní komunikaci

Vědomá a asertivní komunikace posiluje naše sebevědomí a naše sebevědomí posiluje schopnost asertivně komunikovat. Jde to v ruku v ruce oběma směry. Pokud chceš zvyšovat své sebevědomí a pracovat na svém seberozvoji, uč se také s respektem k sobě i k druhým komunikovat.

Jak ti sebepoznání pomůže k vědomé a asertivní komunikaci?

Jak ti sebepoznání pomůže k vědomé a asertivní komunikaci?

Vědomá asertivní komunikace je dovednost, kterou potřebujeme rozvíjet a zdokonalovat. Není to jen o tom, co říkáme, ale i o tom, jak to říkáme a jak nasloucháme druhých. Je klíčem pro navazování hlubších vztahů. Díky ní se cítíme ve vztazích naplněnější a spokojenější. Sami sebe lépe chápeme a lépe vyjadřujeme své myšlenky, pocity a nastavujeme hranice, a tím také roste naše sebehodnota.

Prvním krokem, jak dosáhnout vědomé a asertivní komunikace, je sebepoznání a sebereflexe. Poznej lépe sama sebe, abys byla schopná lépe sdílet své myšlenky a pocity. Pravidelně se zamýšlej nad svým komunikačním stylem a hledej oblasti, na kterých můžeš pracovat. Potom pokračuj praxí asertivní komunikace ve svém každodenním životě. Může to být v jednoduchých situacích, jako jsou otázky typu „Kam jdeme na oběd?“ nebo „Jak se dnes cítíš?“ Uč se na tyto běžné otázky se odpovídat upřímně a s respektem. Postupně si zvyšuj laťku a snaž se nejen na situace reagovat, ale sama si je vytvářet.

Pokud tě láká zapracovat nejen na své komunikaci, ale i na sebepoznání a sebeuvědomění, podívej se na seberozvojový program Sama sobě koučem – Autentická JÁ. Naučíš se být svým vlastním koučem a pracovat na své autentičnosti, spokojenosti a rovnováze. Lépe poznáš sama sebe, kdo jsi a kdo nejsi, budeš pracovat s emocemi, nastavíš si hranice a mnoho dalšího. 

Pravidelným cvičením asertivní komunikace snáz vybuduješ hlubší vztahy a efektivněji budeš řešit životní situace, které se ti teď zdají složité.

O mně

Jmenuji se Denisa a jako celostní koučka inspiruji ženy být více samy sebou a naplňovat své poslání bez nadměrného stresu a vyhoření. 

Chceš o mně zjistit více? Zamiř na stránku O mně a podívej se na můj instagram.

Začít můžeš hned tím, že se pustíš do sebekoučovacího programu Autentická JÁ.